Monday, 17/05/2021 - 08:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Kim Đồng

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG                                           THỜI KHÓA BIỂU,  NĂM HỌC  2019 – 2020

 

 

Lớp

 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

Sáng

Số tiết

thực dạy

Số tiết được trừ theo QĐ

TS

 tiết

(dạy + được trừ)

TS

 tiết thừa

Môn-

Tên GV

Môn-

Tên GV

Môn-

Tên GV

Môn-

Tên GV

Môn-

Tên GV

Môn-

Tên GV

Môn-Tên GV

Môn-Tên GV

 

Môn-Tên GV

1A

 

 

 

1

Chào cờ

Mĩ Thuật

(Hợi)

Thể dục

(Vịnh)

T.ANN

(Hồng)

Toán

(Thu)

TNXH

(D.Hương)

Toán

(Thu)

KNS

(Thu)

Tiếng Việt

(Thu)

Thu: 19

 

3

22

 

 

2

Âm nhạc

(Huyên)

TV ôn

(Thu)

Toán

(Thu)

T.ANN

(Hồng)

Tiếng Việt

(Thu)

Thủ công

(D.Hương)

Tiếng Việt

(Thu)

Tiếng Việt

(Thu)

D.Hương: 05

 

 

 

3

Toán

(D.Hương)

TV ôn

(Thu)

Tiếng Việt

(Thu)

TĐTV

(Xuyến)

Tiếng Việt

(Thu)

Toán ôn

(D.Hương)

Tiếng Việt

(Thu)

Toán ôn

(Thu)

Xuyến: 01

 

 

 

4

Đạo đức

(D.Hương)

 

Tiếng Việt

(Thu)

 

TV ôn

(Thu)

 

Tiếng Việt

(Thu)

SHL

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1B

 

1

Chào cờ

Mĩ Thuật

(Hợi)

Toán

(Bẩy)

TĐTV

(D.Hương)

Toán

(Bẩy)

TNXH

(Bẩy)

Toản

(Bẩy)

KNS

(D.Hương)

T.ANN

(Hồng)

Bẩy: 20

3

23

 

 

2

Toán

(Bẩy)

TV ôn

(Bẩy)

Tiếng Việt

(Bẩy)

Thể dục

(Vịnh)

Tiếng Việt

(Bẩy)

Thủ công

(Bẩy)

Tiếng Việt

(Bẩy)

T.ANN

(Hồng)

D. Hương: 5

 

 

 

3

Âm nhạc

(Huyên)

TV ôn

(Bẩy)

Tiếng Việt

(Bẩy)

Đạo đức

(D.Hương)

Tiếng Việt

(Bẩy)

Toán ôn

(Bẩy)

Tiếng Việt

(Bẩy)

Tiếng Việt

(Bẩy)

 

 

 

 

4

Tiếng Việt

(Bẩy)

 

Tiếng Việt

(Bẩy)

 

Toán (ôn) (Bẩy)

 

Tiếng Việt

(Bẩy)

SHL

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1C

 

1

Chào cờ

Đạo đức

(D.Hương)

Toán

(Hương)

Tiếng Việt

(Hương)

T.ANN

(Mỵ)

Mĩ thuật

(Hợi)

Toán

(Hương)

KNS

(Hương)

Toán

(Hương)

Hương: 20

 

3

 

23

 

 

2

Tiếng Việt

(Hương)

TNXH

(D.Hương)

Thể dục

(Vịnh)

TĐTV

(Hương)

T.ANN

(Mỵ)

TV ôn

(Hương)

Tiếng Việt

(Hương)

Tiếng Việt

(Hương)

D. Hương: 5

 

 

 

3

Tiếng Việt

(Hương)

Thủ công

(D.Hương)

Tiếng Việt

(Hương)

Toán ôn

(Hương)

Toán

(D.Hương)

TV ôn

(Hương)

Tiếng Việt

(Hương)

Tiếng Việt

(Hương)

 

 

 

 

4

Âm nhạc

(Huyên)

 

Tiếng Việt

(Hương)

 

Toán ôn

(D.Hương)

 

Tiếng Việt

(Hương)

SHL

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1D

1

Chào cờ

Đạo đức (Xuyến)

TANN

(Mỵ)

Tiếng Việt

(Xuyến)

Toán

(Xuyến)

Mĩ Thuật

(Hợi)

Tiếng Việt

(D.Hương)

KNS

(Xuyến)

Toán (Xuyến)

Xuyến: 19

+ 1(1A) = 20

 

3

 

23

 

2

Toán

(Xuyến)

Âm nhạc

(Huyên)

TANN

(Mỵ)

TĐTV

(Xuyến)

Tiếng Việt

(Xuyến)

TV ôn

(Xuyến)

Tiếng Việt

(D.Hương)

Tiếng Việt

(Xuyến)

D.Hương: 6

 

 

 

3

Tiếng Việt

(Xuyến)

Toán ôn

(Xuyến)

 

Toán

(D.Hương)

Thể dục

(Vịnh)

Tiếng Việt

(Xuyến)

TV ôn

(Xuyến)

TNXH (D.Hương)

Tiếng Việt

(Xuyến)

 

 

 

 

4

Tiếng Việt

(Xuyến)

 

Tiếng Việt (D.Hương)

 

Toán ôn

(Xuyến)

 

Thủ công

(D.Hương)

SHL

 

 

 

 

 

 

 

2A

 

1

Chào cờ

TĐTV

(Huệ)

Toán

(Huệ)

Âm nhạc

(Huyên)

Toán

(Huệ)

Tập đọc

(Huệ)

Toán

(Huệ)

KNS

(Huệ)

Toán

(Huệ)

 

Huệ: 20

 

 

3

 

23

 

 

2

Thể dục

(Vịnh)

Tập đọc

(Huệ)

Mĩ Thuật

(Hợi)

Kể chuyện

(Linh A)

Chính tả

(Huệ)

LTVC

(Huệ)

Chính tả

(Huệ)

SHL

Linh A: 04

 

 

 

 

3

Toán

(Linh A)

Tập đọc

(Huệ)

Toán ôn

(Huệ)

Đạo đức

(Linh A)

Tập viết

(Huệ)

Toán ôn

(Huệ)

TLV

(Huệ)

T.ANN

(Hồng)

 

 

 

 

4

Thủ công

(Linh A)

 

TV ôn

(Huệ)

 

Thể dục

(Vịnh)

 

TNXH

(Huệ)

T.ANN

(Hồng)

 

 

 

 

 

2B

 

1

Chào cờ

Toán

(Linh A)

Toán

(Thư)

Kể chuyện

(Thư)

Toán

(Thư)

Chính tả

(Thư)

Thể dục

(Vịnh)

KNS

(Thư)

T.ANN

(Mỵ)

 

Thư: 18

 

5

 

23

 

2

Tập đọc

(Thư)

TĐTV

(Linh A)

Mĩ Thuật

(Hợi)

Âm nhạc

(Huyên)

Tập đọc

(Thư)

Tập viết

(Thư)

Toán

(Linh A)

T.ANN

(Mỵ)

Linh (A): 6

 

 

 

3

Thể dục

(Vịnh)

Thủ công

(Linh A)

Toán ôn

(Thư)

Chính tả

(Thư)

LTVC

(Thư)

Toán ôn

(Thư)

Đạo đức

(Linh A)

Toán

(Thư)

 

 

 

 

4

Tập đọc

(Thư)

 

TV ôn

(Thư)

 

TNXH

(Thư)

 

TLV

(Linh A)

SHL

 

 

 

 

 

2C

 

1

Chào cờ

Toán

(Nhung)

Toán

(D.Hương)

 

Mĩ Thuật

(Hợi)

Toán

(Linh A)

Tập đọc

(Linh A)

Toán

(Nhung)

KNS

(Nhung)

SHL

Nhung:

15+ 1 (2D) = 16

 

7

 

23

 

2

Tập đọc

(Nhung)

Chính tả

(Nhung)

Kể chuyện

(D.Hương)

 

Toán ôn

(Nhung)

Tập viết

(Linh A)

Thủ công

(Linh A)

LTVC

(Nhung)

 

Toán

(Nhung)

Linh A: 07

 

 

 

3

Tập đọc

(Nhung)

TĐTV

(Nhung)

Thể dục

(Vịnh)

TV ôn

(Nhung)

Âm nhạc

(Huyên)

TV ôn

(Linh A)

Chính tả

(Nhung)

T.ANN

(Mỵ)

D.Hương: 02

 

 

 

4

Thể dục

(Vịnh)

 

Đạo đức

(Linh A)

 

TNXH

(Linh A)

 

TLV

(Nhung)

T.ANN

(Mỵ)

 

 

 

 

2D

1

Chào cờ

TĐTV

(Ngọc)

Kể chuyện

(Linh A)

 

Mĩ Thuật

(Hợi)

Thể dục

(Vịnh)

Tập đọc

(Ngọc)

Toán

(Ngọc)

 

 

 

KNS

(Ngọc)

Toán

(Ngọc)

Ngọc : 19

 

3

 

22

 

2

T.ANN

(Mỵ)

Tập đọc

(Ngọc)

Đạo đức

(Linh A)

 

 

Toán ôn

(Ngọc)

Toán

(N. Hằng)

LTVC

(Ngọc)

Thể dục

(Vịnh)

TLV

(Ngọc)

Nhung: 01

 

 

 

3

T.ANN

(Mỵ)

Tập đọc

(Ngọc)

Toán

(Ngọc)

TV ôn

(Ngọc)

Thủ công

(Linh A)

Toán ôn

(Ngọc)

Chính tả

(Ngọc)

TNXH

(Ngọc)

Linh A: 03

 

 

 

4

Toán

(Nhung)

 

Chính tả

(Ngọc)

 

Âm nhạc

(Huyên)

 

Tập viết

(Ngọc)

SHL

N.Hằng: 01

 

 

 

 

 

 

 

 

3A

 

1

Chào cờ

Âm nhạc

(Huyên)

Tin học

(Bình)

Tiếng Anh

(Mỵ)

Mĩ Thuật

(Hợi)

Tiếng Anh

(Mỵ)

Toán

(My)

KNS

(My)

Toán

(B. Yến)

My : 20

 

3

23

 

2

Tập đọc

(My)

Thể dục

(Vịnh)

Tin học

(Bình)

Tiếng Anh

(Mỵ)

Đạo đức

(My)

TĐTV

(My)

Tập viết

(My)

TLV

(B. Yến)

B.Yến: 02

 

 

 

 

3

Kể chuyện

(My)

Tiếng Anh

(Mỵ)

Toán

(My)

Tập đọc

(Thủy)

TNXH

(My)

LTVC

(My)

Thể dục

(Vịnh)

TNXH

(My)

Thủy: 01

 

 

 

 

4

T.ANN

(My)

 

Chính tả

(My)

 

Toán

(My)

 

Chính tả

(My)

Thủ công

(My)

 

 

 

 

5

Toán

(My)

 

 

 

 

 

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

3B

 

1

Chào cờ

Tiếng Anh

(Mỵ)

Toán

(My)

Tập đọc

(Thủy)

Mĩ Thuật

(Hợi)

TĐTV

(Thủy)

Toán

(Thủy)

KNS

(Thủy)

Toán

(Thủy)

 

Thủy: 21

 

3

 

24

 

 

2

Toán

(Thủy)

Tiếng Anh

(Mỵ)

Chính tả

(My)

LTVC

(Thủy)

Đạo đức

(Thủy)

Thể dục

(Vịnh)

Tiếng Anh

(Mỵ)

TLV

(Thủy)

My: 2

 

 

 

3

Tập đọc

(Thủy)

Thể dục

(Vịnh)

Tin học

(Bình)

Tiếng Anh

(Mỵ)

TNXH

(Thủy)

Tập viết

(Thủy)

Chính tả

(Thủy)

TNXH

(Thủy)

 

 

 

 

4

Kể chuyện

(Thủy)

 

Tin học

(Bình)

 

Toán

(Thủy)

 

Thủ công

(Thủy)

Âm nhạc

(Huyên)

 

 

 

 

5

T.ANN

(Linh A)

 

 

 

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3C

1

Chào cờ

Đạo đức

(B. Yến)

Tập đọc

(Mai)

TĐTV

(Mai)

Toán

(Mai)

Âm nhạc

(Huyên)

Toán

(Mai)

KNS

(Linh A)

Toán

(Mai)

 

 

Mai: 17

 

 

6

 

 

23

 

 

2

Toán

(Mai)

Tin học

(Bình)

Kể chuyện

(Mai)

Toán

(Mai)

Thể dục

(Vịnh)

Tiếng Anh

(Mỵ)

Tập đọc

(Mai)

Tập viết

(Mai)

Linh A: 03

 

 

 

3

Mĩ Thuật

(Hợi)

Tin học

(Bình)

Tiếng Anh

(Mỵ)

T.ANN

(Hồng)

Chính tả

(Mai)

Tiếng Anh

(Mỵ)

LTVC

(Mai)

Chính tả

(Mai)

 

 

 

 

4

TNXH

(Mai)

 

Tiếng Anh

(Mỵ)

 

TNXH

(Mai)

 

Thể dục

(Vịnh)

TLV

(Mai)

 

 

 

 

5

Thủ công

(Mai)

 

 

 

 

 

 

SHL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A

 

 

 

1

Chào cờ

LTVC

(Vân)

Toán

(Vân)

Tin học

(Bình)

Toán

(Linh B)

Kể chuyện

(Vân)

Toán

(Vân)

KNS

(Vân)

Thể dục

(Vịnh)

 

Vân: 20

 

3

 

23

 

2

Tiếng Anh

(Hồng)

TĐTV

(Vân)

Tiếng Anh

(Hồng)

Tin học

(Bình)

Tiếng Anh

(Hồng)

Tập đọc

(Vân)

Mĩ Thuật

(Hợi)

Toán

(Vân)

Linh B: 03

 

 

 

3

Toán

(Vân)

Lịch sử

(Vân)

Tiếng Anh

(Hồng)

Âm nhạc

(Huyên)

Thể dục

(Vịnh)

Địa lí

(Vân)

Kĩ Thuật

(Vân)

TLV

(Vân)

 

 

 

 

4

Tập đọc

(Vân)

 

T.ANN

(Vân)

 

Khoa học

(Linh B)

 

Đạo đức

(Vân)

LTVC

(Vân)

 

 

 

 

5

Chính tả

(Vân)

 

 

 

Khoa học

(Linh B)

 

 

TLV

(Vân)

 

 

 

 

 

 

4B

 

1

Chào cờ

LTVC

(N.Yến)

Khoa học

(Linh B)

Toán

(N.Yến)

Tin học

(Bình)

Tiếng Anh

(Hồng)

Toán

(N.Yến)

KNS

(N.Yến)

Toán

(N.Yến)

 

Yến: 21

 

3

 

24

 

2

Toán

(N.Yến)

TĐTV

(N.Yến)

Khoa học

(Linh B)

Kể chuyện

(N.Yến)

Toán

(N.Yến)

Âm nhạc

(Huyên)

Mĩ Thuật

(Hợi)

Thể dục

(Vịnh)

Linh B: 02

 

 

 

3

Tiếng Anh

(Hồng)

Lịch sử

(N.Yến)

T.ANN

(Vân)

Tin học

(Bình)

Tập đọc

(N.Yến)

Thể dục

(Vịnh)

Kĩ Thuật

(N.Yến)

Địa lí

(N.Yến)

 

 

 

 

4

Tập đọc

(N.Yến)

 

Tiếng Anh

(Hồng)

 

TLV

(N.Yến)

 

Đạo đức

(N.Yến)

LTVC

(N.Yến)

 

 

 

 

5

Chính tả

(N.Yến)

 

 

 

Tiếng Anh

(Hồng)

 

 

TLV

(N.Yến)

 

 

 

 

 

 

4C

 

1

 

Chào cờ

Tiếng Anh

(Hồng)

Toán

(Tuệ)

Khoa học

(Linh B)

Toán

(Tuệ)

Tập đọc

(Linh B)

T.ANN

(Mỵ)

KNS

(Tuệ)

Toán

(Tuệ)

 

Tuệ:

17+ 1 (5C) = 18

 

 

6

 

24

 

2

Toán

(Tuệ)

Tiếng Anh

(Hồng)

Tập đọc

(Tuệ)

Khoa học

(Linh B)

Tin học

(Bình)

Địa lí

(Linh B)

Toán

(Tuệ)

TLV

(Tuệ)

Thúy: 01

 

 

 

3

Mĩ Thuật

(Hợi)

 

Âm nhạc

(Huyên)

Chính tả

(Tuệ)

LTVC

(Linh B)

Tin học

(Bình)

TĐTV

(Tuệ)

Tiếng Anh

(Hồng)

Thể dục

(Vịnh)

Linh B: 05

 

 

 

4

Kĩ Thuật

(Tuệ)

 

Thể dục

(Vịnh)

 

Kể chuyện

(Thúy)

 

Tiếng Anh

(Hồng)

LTVC

(Tuệ)

 

 

 

 

 

 

5

Đạo đức

(Tuệ)

 

 

 

Lịch sử

(Tuệ)

 

 

TLV

(Tuệ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A

 

1

Chào cờ

Tin học

(Bình)

Toán

(Thúy)

LTVC

(Thúy)

Toán

(Thúy)

Tin học

(Bình)

Toán

(Linh B)

KNS

(Linh B)

 

Thể dục

(Thúy)

Thúy:

16 + 1(5B) + 1(4C) = 18

 

5

 

23

 

2

Toán

(Linh B)

LTVC

(Thúy)

Thể dục

(Thúy)

Khoa học

(Thúy)

Tập đọc

(Thúy)

TĐTV

(Thúy)

Tiếng Anh

(Hồng)

Mĩ Thuật

(Hợi)

Linh B: 09

 

 

 

3

Tập đọc

(Linh B)

Tiếng Anh

(Hồng)

TLV

(Thúy)

Khoa học

(Thúy)

Tiếng Anh

(Hồng)

TLV

(Thúy)

Địa lí

(Linh B)

Toán

(Thúy)

 

 

 

 

4

Tiếng Anh

(Hồng)

 

Kể chuyện

(Thúy)

 

T.ANN

(Hồng)

 

Lịch sử

(Linh B)

Đạo đức

(Thúy)

 

 

 

 

5

Chính tả

(Linh B)

 

 

 

Âm nhạc

(Huyên)

 

 

Kĩ Thuật

(Thúy)

 

 

 

 

 

5B

 

1

Chào cờ

Địa lí

(Linh B)

Thể dục

(Thảo)

LTVC

(Thảo)

Toán

(B.Yến)

TĐTV

(Thúy)

Tiếng Anh

(Hồng)

KNS

 

(Thảo)

Toán

(Thảo)

Thảo: 17+3=20

3

23

 

2

Toán

(Thảo)

Lịch sử

(Linh B)

Toán

(Thảo)

Khoa học

(Thảo)

Âm nhạc

(Huyên)

Tiếng Anh

(Hồng)

Toán

(Thảo)

Mĩ Thuật

(Hợi)

Thúy: 01

 

 

 

3

Tập đọc

(Thảo)

Kể chuyện

(Linh B)

Chính tả

(Thảo)

Khoa học

(Thảo)

T.ANN

(Mỵ)

Tiếng Anh

(Hồng)

Tập đọc

(Thảo)

Thể dục

(Thảo)

Linh B: 03

 

 

 

4

LTVC

(Thảo)

 

TLV

(Thảo)

 

Tin học

(Bình)

 

TLV

(Thảo)

Đạo đức

(Thảo)

B.Yến: 01

 

 

 

5

Tiếng Anh

(Hồng)

 

 

 

Tin học

(Bình)

 

 

Kĩ Thuật

(Thảo)

 

 

 

 

5C

1

Chào cờ

Đạo đức

(L.Yến)

Toán

(L.Yến)

Khoa học

(L.Yến)

Toán

(L. Yến)

Tập đọc

(Tuệ)

Toán

(N. Hằng)

KNS

(Lục Yến)

Toán

(L. Yến)

Lục Yến  21

3

24

 

2

Toán

(L.Yến)

LTVC

(L.Yến)

Chính tả

(L.Yến)

Khoa học

(L.Yến)

Lịch sử

(Linh B)

Tin học

(Bình)

T. ANN

(Linh B)

LTVC

(L. Yến)

Linh B: 03

 

 

 

3

Tập đọc

(L.Yến)

Kể chuyện

(L.Yến)

Thể dục

(L.Yến)

TĐTV

(L.Yến)

Địa lí

(Linh B)

Tin học

(Bình)

Tiếng Anh

(Mỵ)

Âm nhạc

(Huyên)

N.Hằng: 01

 

 

 

4

Tiếng Anh

(Mỵ)

 

TLV

(L.Yến)

 

Mĩ Thuật

(Hợi)

 

Tiếng Anh

(Mỵ)

Thể dục

(L. Yến)

 

 

 

 

5

Tiếng Anh

(Mỵ)

 

 

 

Kĩ Thuật

(L. Yến)

 

 

TLV

(L. Yến)

 

 

 

 

 

 

 

MT

T.lẻ

3C

1A

2A

2C

3A

1C

4A

 

5A

 

 

 

 

 

T.chẵn

4C

1B

2B

2D

3B, 5C

1D

4B

 

5B

 

 

 

 

 


  •  
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 43
Tháng 05 : 743
Năm 2021 : 6.367