Monday, 17/05/2021 - 07:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Kim Đồng

Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020- 2021

 

 

PHÒNG GD ĐT HUYỆN ĐẠI TỪ                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG                                     Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc                                  

 

                                            Số:    /KH-TrTH                                                                                          Thị trấn Hùng Sơn, ngày 20 tháng 9  năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020- 2021

 

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;

Căn cứ vào kế hoạch số 1741/KH- SGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2019 về kế hoạch thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ vào kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2019 của UBND Huyện Đại Từ về Tổ chức phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”;

Căn cứ vào kế hoạch số 673/KH- PGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2020 về kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020-2021;

Nhằm đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 – 2021 của nhà trường được thực hiện có kết quả tốt, chất lượng cao, biểu dương đúng đối tượng, chính xác, kịp thời, có tác dụng động viên và nêu gương trong công tác giảng dạy và công tác nghiệp vụ phục vụ giáo dục và đào tạo; nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, năng động, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nói chung và của nhà trường nói riêng.

Trường Tiểu học Kim Đồng xây dựng kế hoạch công tác thi đua – khen thưởng năm học 2020- 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình.

1. Thuận lợi, khó khăn

1.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường.

- Cán bộ, công chức, viên chức nhà trường đều có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, có kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng.

- Công tác thi đua khen thưởng tại nhà trường đã đi vào nề nếp, quy trình bình xét thi đua khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, công bằng, đúng quy định.

- Chất lượng giáo dục nhà trường luôn được nâng lên và tương đối đồng đều.

1.2. Khó khăn:

- Thời gian dành cho hoạt động thi đua chưa nhiều.

- Một số cán bộ, công chức, viên chức nhà trường con còn nhỏ, vừa tham gia dạy hợp đồng tại nhà trường năm đầu tiên.

2. Số liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Tổng số cán bộ quản lí: 02

- Tổng số giáo viên: 27

+ Tổng số  GV trong biên chế: 20

+ Tổng số GV hợp đồng: 07

- Tổng số nhân viên: 03

+ Tổng số NV trong biên chế: 03

+ Tổng số NV hợp đồng: 0

II. Nội dung thi đua.

A. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động

I. Các phong trào thi đua:

1. “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học”

2. “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

II. Các cuộc vận động:

1. “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

2. “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

3. “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

4. “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

B. Nhiệm vụ trọng tâm.

1. Tiếp tục Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua-khen thưởng”; tổ chức tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Luật 39/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Thực hiện Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; Thực hiện quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành qui định và hướng dẫn một số nội dung về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên; Tổ chức thực hiện kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND huyện Đại Từ về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học và học” gắn với nội dung Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính Phủ, Kế hoạch hành động số 2653/QĐ-BGDĐT về triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trú trọng nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

 3.Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong ngành, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển vững chắc. Mỗi thầy, cô giáo trước hết phải là tấm gương tiêu biểu về nhân cách, về trí tuệ để học sinh học tập và noi theo; xây dựng môi trường sư phạm trong sạch, lành mạnh, trong đó tạo được mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, yêu thương, chia sẻ và thân thiện giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với học sinh.

4. Đổi mới Công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, quan tâm tới đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp, tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến với quy mô rộng hơn, toàn diện hơn. Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trong nhà trường, góp phần động viên cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường hoàn thành tốt nhiệm vụ và vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của nhà trường.

Đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng đạt hiệu quả hơn, gắn công tác Thi đua, Khen thưởng với việc hoàn thành các nội dung công tác chuyên môn, chuyên ngành; tuyên dương, khen thưởng kịp thời và khuyến khích bằng lợi ích vật chất cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức biểu dương các điển hình tiên tiến, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Tổ chức tốt công tác giám sát, kiểm tra thi đua ở đơn vị, tạo bước chuyển biến để công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề một cách hiệu quả, kịp thời.

5. Đẩy mạnh công tác xây dựng điển hình tiên tiến, quan tâm tới việc phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của nhà trường giai đoạn 2015 – 2020. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. Tạo môi trường thi đua thuận lợi để mọi cá nhân hăng hái thi đua, phát huy cao nhất khả năng của mình trong công tác.

6. Tổ chức xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2021 cho giáo viên đủ tiêu chuẩn.

B. Nhiệm vụ cụ thể.

1. Từ tháng 9/2019 đến tháng 11/2020

 - Tổng hợp điển hình tiên tiến quý III;

- Phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2020 - 2021”;

- Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo về thi đua khen thưởng hiện hành của cấp trên, xây dựng kế hoạch; xây dựng các chỉ tiêu; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức để bàn bạc và thông qua các chỉ tiêu của đơn vị. Tổ chức cho các cá nhân đăng ký thi đua trong tháng 9/2020.

- Các đơn vị tổ chức đăng ký thi đua và lên kế hoạch viết sáng kiến trước cuối tháng 9/2020;

- Tổ chức hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nộp Phòng GDĐT danh sách cá nhân tiêu biểu đề nghị khen thưởng nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng tại các nhà trường.

2. Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021:

 - Tổ chức hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn (Quân đội nhân dân Việt Nam, ...).

- Bình xét và gửi danh sách các tấm gương điển hình tiên tiến Quý IV.

- Thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng tại nhà trường.

3. Từ tháng 2/2020 đến tháng 3/2021:

- Tổ chức hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn (Thành lập Đảng CS Việt Nam, Thành lập Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, ...).

- Bình xét và gửi danh sách các tấm gương điển hình tiên tiến Quý I/2021.

- Thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng tại nhà trường.

4. Từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2021:

- Tổ chức hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn (ngày giải phóng Miền Nam 30/4, Ngày sinh nhật Bác…).

- Xét Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

- Hoàn thành hồ sơ sáng kiến. Thẩm định sáng kiến cấp trường.

- Nộp hồ sơ sáng kiến về PGD Đại Từ trước 20/4/2021.

- Tổng hợp kết quả xét duyệt thi đua của trường.

- Nộp hồ sơ thi đua, khen thưởng về Phòng GDĐT Đại Từ.

- Bình xét và gửi danh sách các tấm gương điển hình tiên tiến Quý II/2021.

5. Từ tháng 6/2021 đến tháng 8/2021:

- Tham gia xét thi đua, khen thưởng theo khối thi đua và toàn ngành.

- Hoàn thiện hồ sơ, trình các cấp các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

III. Kết quả thi đua năm học 2019 - 2020 và các chỉ tiêu đăng kí năm học 2020-2021.

1. Kết quả thi đua năm học 2019 - 2020:

1.1. Danh hiệu cá nhân Lao động Tiên tiến: 23 đ/c

1.2. Danh hiệu cá nhân Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03 đ/c

1.3. Nhà trường: Danh hiệu Tập Thể Lao động Xuất sắc

1.4. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh

            2. Các chỉ tiêu đăng kí thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021.

          a) Đăng kí thực hiện các phong trào thi đua gắn với Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Chuyên đề năm 2020 " Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

b)  Chỉ tiêu đăng ký thi đua năm học 2020-2021.     

1.1. Danh hiệu cá nhân Lao động Tiên tiến: 32 đ/c

1.2. Danh hiệu cá nhân Chiến sĩ thi đua cơ sở: 05 đ/c

1.3. Nhà trường: Danh hiệu Tập Thể Lao động Xuất sắc

1.4. Hình thức khen thưởng: Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ

IV. Các giải pháp thực hiện:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

2. Quán triệt đầy đủ nội dung phương hướng, nhiệm vụ của năm học, với khẩu hiệu “Đổi mới nhanh, hiệu quả cao và phát triển mạnh” quyết tâm thực hiện đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá; coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tư vấn, trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, năng lực giải quyết vấn đề trong thực tế đời sống của học sinh; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, cháy nổ, thảm họa, thiên tai…; thường xuyên giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, các giá trị văn hóa, hướng học sinh đến Chân -Thiện - Mỹ; tích cực tham gia bảo vệ mội trường, giữ gìn vệ sinh trường, lớp học và cá nhân.

3. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề năm 2020 " Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” trong đội ngũ, nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của nhà trường, đơn vị; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm, yêu thương học sinh, sinh viên, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực; tích cực trong học tập, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao mức đạt được trong chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý; đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Góp phần xây dựng thị trấn Hùng Sơn có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, chung sức xây dựng Nông thôn mới mà trọng tâm là tiếp tục bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục thông qua các phần mềm, hệ thống; nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại, vận dụng có hiệu quả những thành tố tích cực của các mô hình dạy học tiên tiến trên thế giới; tổ chức giáo dục hướng nghiệp, phân luồng có hiệu quả; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc gia; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo dựa trên kết quả đánh giá; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

5. Đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, có nhiều giải pháp sáng tạo giúp người học thay đổi tư duy, nhận thức về học tập suốt đời nhằm thúc đẩy nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để người học tham gia học tập bằng nhiều hình thức, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và của địa phương; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, sáng tạo trong việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập.

6. Tổ chức, vận động đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường, ngành Giáo dục hoặc địa phương tổ chức. Tăng cường các hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đền ơn đáp nghĩa cho nhà giáo, người lao động, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước.

V. Tổ chức thực hiện.    

1. Thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức

1.1. Từ 01/9 đến 20/11/2020

- Thống nhất kế hoạch thi đua của cá nhân, đoàn thể, nhà trường trong năm học 2020-2021.

- Thông qua nội dung đăng ký thi đua và ký cam kết thi đua của các cá nhân, đoàn thể, nhà trường.

- Đăng ký tổ chức các chuyên đề chuyên môn để đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt. Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và Ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Nộp kế hoạch, đăng kí thi đua về cụm thi đua Khối Tiểu học và Hội đồng thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ.

- Họp HĐ Thi đua – Khen thưởng bình xét TĐ đợt 1 năm học 2020 – 2021.

- Bình xét Nhà giáo tiêu biểu.

- Địa điểm: Hội trường trường Tiểu học Kim Đồng.

1.2. Từ 21/11/2020 đến 15/01/2021

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng tại nhà trường đạt hiệu quả. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 22/12.

- Bình xét thi đua đợt 2, kì 1 tại nhà trường.

- Rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi đua - khen thưởng trong học kỳ I và đề ra trọng tâm công tác học kỳ II.

- Nộp báo cáo sơ kết học kỳ I.

- Bình xét các tấm gương điển hình tiên tiến quý IV năm 2020.

1.3. Từ 15/01/2021 đến 26/3/2021

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng tại nhà trường đạt hiệu quả. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 03/02; 26/3.

- Bình xét thi đua đợt 3 tại nhà trường.

- Bình xét các tấm gương điển hình tiên tiến quý I năm 2021.

1.4. Từ 27/3/2021 đến 5/2021.

- Tổng kết thi đua cuối năm học, bình xét thi đua;

- Hội đồng Thi đua khen thưởng hoàn tất công việc bình xét thi đua và gửi hồ sơ về Hội đồng Thi đua, khen thưởng Phòng GDĐT.

- Báo cáo tổng kết hoạt động thi đua nhà trường năm học 2020-2021.

- Nộp Hồ sơ thi đua về Hội đồng thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 30/5/2021

- Bình xét các tấm gương điển hình tiên tiến quý II năm 2021.

- Thời gian dự kiến họp, xét thi đua cuối tháng 5/2021

2. Phân công thực hiện

- Trưởng ban thi đua nhà trường chủ động phối hợp các thành viên sắp xếp lịch và chuẩn bị nội dung, tài liệu hội nghị; báo cáo công tác thi đua khen thưởng và báo cáo năm hoạt động của trường; tổng hợp bình xét thi đua và đề nghị danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 cho các thành viên;

- Phó ban thi đua ghi biên bản, tổng hợp bình xét thi đua và làm báo cáo các hoạt động thi đua của trường trong năm học 2020-2021.

- Trưởng ban thi đua nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 của đơn vị đảm bảo sát với nhiệm vụ chính, chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch hoạt động công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Kim Đồng, đề nghị các thành viên phối hợp thực hiện để hoạt động thi đua của nhà trường đạt kết quả cao ./.

 

Nơi nhận:

- HĐTĐKT huyện Đại Từ (b/c);

- Khối TĐ Tiểu học;

- HĐ TĐ-KT trường TH Kim Đồng (T/h);

- Lưu: VT.

 

 

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thúy Hằng

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 43
Tháng 05 : 742
Năm 2021 : 6.366